Vzdálenost od základu ke kanalizaci a vodovodu

Vzdálenost od kanalizace k základu

Na jakémkoli místě s postavenou budovou jsou v zemi položeny různé inženýrské a komunikační systémy. Chcete-li je bezpečně najít, musíte znát vzdálenost od kanalizačního a vodovodního potrubí k základu a také základní pravidla SNiP týkající se tohoto problému.

Uspořádání kanalizace v soukromém domě

Vzdálenost od podzemních komunikačních systémů k základům

Vývoj projektu domu, s výjimkou stavebního schématu podlaží po podlaží, zpravidla zahrnuje plán umístění komunikačních systémů na dvorku, jejich hloubku a vzdálenost od jiných staveb umístěných na stránka. Kromě toho je nutné vzít v úvahu pravděpodobnost současného pokládky, vzdálenost mezi protínajícími se kanály nebo paralelními kanály, které zahrnují zásobování vodou, kanalizaci, kabelová zařízení a plynovod.

Hlavní regulační dokumentací pro vedení při výstavbě jakékoli budovy jsou pravidla SNiP 2.07.01-89, která popisují vzdálenost při pokládání inženýrských systémů vůči sobě navzájem, stejně jako další konstrukce z hlediska bezpečnosti a dlouhé služby. život.

Vzdálenost mezi objekty na místě

Při využití kanalizace, vytápění a zásobování pitnou vodou je nutné počítat s jejich negativním vlivem na založení domu převáděným médiem při netěsnostech potrubí. Odcházející voda může vymýt podzemní základnu nadace, dostat se do suterénu a suterénních podlah, což způsobuje nenapravitelné poškození postavených konstrukcí.

Z tohoto důvodu se při pokládce jakýchkoli trubek často používá ochranný obal. Prostřednictvím toho voda daleko překračuje hranice osobního pozemku, kde je dostatek území na území, takže kapalina je absorbována a zároveň nejsou povodněmi zasaženy žádné budovy.

Použití ochranných krytů

SNiP umožňuje instalaci podzemních komunikačních systémů v rámci základových podpěr a kozlíkových konstrukcí potrubí, ale s výhradou organizace ochranných opatření v případě smrštění základu na nouzových linkách.

Stavební předpisy definují takové vzdálenosti od základny budovy k:

 • dešťová kanalizace – nejméně 3 metry;
 • vodovodní systém – 5 metrů;
 • odvodnění – 3 metry;
 • tlaková kanalizace – 5 metrů;
 • topné systémy – 2 metry;
 • plynovod – 2-10 metrů, s přihlédnutím k tlaku;
 • spínací šachty – 2 metry;
 • elektrické kabelové vedení – 60 cm.

Vzdálenost od přívodu vody k základu

Pokud je nutné položit vodovodní systém ve stísněných prostorech, lze vzdálenost od základu budovy snížit na 150 cm.Pro vodovodní potrubí se zpravidla používá polymerová trubka. Je umístěn v plášti nad 50 cm od úrovně podrážky základny.

READ
Udělej si sám zámečnický pracovní stůl 300 fotek, nákresů, návodů

Nejmenší vzdálenost od přívodu vody k základu:

 • soukromé domy – 3 metry;
 • póly elektrických sítí – 1.6 metru;
 • pouliční obrubníky – 1.5 metru;
 • podrážky náspu na silnici – 1 metr.

Současně SNiP stanoví umístění vodovodního potrubí vzhledem k úrovni země k systému kořenů rostlin a stromů. Tento parametr musí odpovídat minimálně 150 cm.

Kořeny stromů mohou poškodit cesty i potrubí

Vzdálenost od základu ke kanalizaci

Při pokládce je nutné dodržet vzdálenost od kanalizace k základu budovy. Tento systém je organizován rovnoběžně s červenými liniemi budov a při instalaci na ulici je vybrána strana s nejmenším počtem definovaných sítí a velkým počtem propojovacích potrubí.

Pokud se vypočítá vzdálenost od kanalizační studny k základu budovy, je třeba vzít v úvahu minimální tolerance pro:

 • bariéry průmyslových zařízení – více než 3 metry;
 • architektonické struktury – 5 metrů;
 • kolejnice – 2.9 metru;
 • okraje kyvet – 1 metr.

Blízké umístění kanalizace k základně vede k tomu, že během úniku může voda erodovat půdu a snížit únosnost základu. Agresivní odtoky ničí izolaci základny před vlhkostí a mrazem.

Umístění kanalizačního systému je vypracováno ve fázi projektování stavby. V tomto případě by nejmenší vzdálenost od domova měla být:

 • tlaková kanalizace – 5 metrů;
 • drenážní kolektory – 3 metry;
 • odběr užitkové vody samospádem – 3 metry;
 • potrubí dešťové kanalizace – 3 metry.

V malých oblastech je obtížné splnit požadavky SNiP, proto je v určitých situacích vzdálenost snížena, ale jakékoli změny musí být odůvodněny.

Vzdálenost od domova k septiku

Vzdálenost při společném pokládání vodovodů a jiných typů sítí

Společné pokládání pomáhá šetřit peníze a zmenšovat plochu komunikačních systémů pod povrchem země. Podle požadavků SNiP se v procesu pokládání několika sítí volí vzdálenost mezi sousedními trubkami v závislosti na typu uspořádání, způsobu instalace a ochraně území v případě netěsností a jiných deformací.

Současně minimální vzdálenost od studny a kanalizace k základu při použití:

 • železobetonové trubky – 5 metrů;
 • kov-plast – 1.5 metru;
 • litina – 3 metry.

Možnosti pokládky kanalizačního potrubí

Existuje několik možností, jak položit komunikační systémy. První zahrnuje uspořádání každého potrubí v samostatném příkopu. Při použití druhého systému se pokládají do společného tunelu, jehož stěny jsou železobetonové. Tunelový způsob se zároveň vyznačuje rychlou montáží, vysokými ochrannými vlastnostmi a dobrým přístupem pro údržbu.

READ
Polymerní nátěr na betonové podlahy

Tunel pro komunikační potrubí

Železobetonové kanály jsou vybaveny tak, aby splňovaly požadavky na instalaci potrubí:

 • křižovatky jsou osazeny kolmo, takže je možné zabránit kontaminaci pitné vody drenáží;
 • vodovodní systémy jsou instalovány nad kanalizačními kolektory, přičemž jejich výška musí být nejméně 50 cm;
 • domovní a dešťová kanalizace jsou od sebe odděleny;
 • pokud je potrubí umístěno v odtokových kolektorech, musí se na něj nasadit ochranný kryt.

Vlastnosti uspořádání komunikačních systémů

Při instalaci komunikačních systémů je nutné vzít v úvahu přítomnost elektrických napájecích vodičů. K vývoji projektu je třeba přistupovat racionálně, protože větší vzdálenost prodlužuje délku potrubí a vede ke zvýšení nákladů na stavbu.

Proces uspořádání různých komunikací je rozdělen do několika fází:

 • Nejprve určí oblasti pro pokládku potřebných trubek a elektrických vodičů, označí jejich polohu na území.
 • Dále vyvíjejí projekt pro nové komunikační systémy s ohledem na požadavky SNiP.
 • Vybavte schémata, označující průsečík potrubí. V tomto případě je nutné zachovat vzdálenost od základny domu.
 • Pokud je během zemních prací potřeba nových systémů, pak je projekt přepracován s ohledem na obdržené informace.

Schéma instalace kanalizace

Průchod kanalizačních trubek základem

Instalace kanalizačního systému se provádí pomocí manžety o průřezu 15 cm, která se nejprve instaluje do základního tělesa při betonáži. Na potrubí musí být umístěn zpětný ventil, jinak odpadní voda začne proudit zpět do domu.

Schéma průchodu trubky v objímce přes základ

Příkop musí být vykopán v hloubce mrazu země s ohledem na místní normy.

Na jeho dně je pískový polštář pokrytý vrstvou cca 150 mm, takže při pohyblivé zemině lze zachovat těsnost potrubí.

Příklady pokládky kanalizace soukromého domu

Odtokový kolektor je připojen a netěsnosti jsou odstraněny, pokud existují. Prostory průchodů jsou ošetřeny stavební pěnou. Stěny žumpy jsou obloženy cihlami nebo organizovány ze železobetonových prstenců.

Kanalizační studna z betonových skruží

V některých případech je pod páskovou základnou vytvořen tunel pro pokládku potrubí, takže můžete ušetřit únosnost základu. Umístění příkopů je třeba správně vypočítat na základě skutečnosti, že osy vnějšího a vnitřního potrubí se musí shodovat. Zásyp se provádí opatrně, aby se položená místa potrubí neposunula.

Instalace kanalizace ve fázi základové stavby

Proč byste měli dodržovat standardní vzdálenosti

Velmi blízké umístění kanalizace k patě budovy je nepřijatelné. Pokud nesplňujete požadavky uvedené v SNiP, povede to ke smutným následkům. Co se stane při velmi těsné montáži:

 • Půda nemá čas absorbovat vlhkost a začíná zapadat pod základ domu. I obyčejná dešťová voda může narušit základy. A pokud obsahuje agresivní prvky, pak se proces zhoršuje.
 • Hygienické ohrožení. Velmi malá vzdálenost mezi kanalizačním systémem a základnou je nepřijatelná jak podle SNiP, tak podle požadavků SanPiN.
 • Oprava komunikačních systémů zahrnuje demontáž povrchových konstrukcí. Tyto práce jsou časově náročné, nákladné, s možnými riziky.
 • V domě je neustále cítit nepříjemný zápach.
 • Báze se časem začne zmenšovat. V tomto případě se první příznaky objeví až po několika letech.
READ
DIY vánoční dekorace na zahradu

Vlastnosti různých typů odpadních vod

V některých případech není možné dodržet potřebné požadavky. V tomto případě je potřeba počítat s nejmenší vzdáleností, která je 1.5 m. Je ale potřeba počítat i s určitým typem kanalizace.

Tlaková kanalizace

Vzdálenost od základu ke kanalizačnímu systému tohoto typu je největší, protože má silný tlak na odpadní vodu. S netěsnostmi začnou aktivně prosakovat, takže k absorbování vlhkosti je zapotřebí více území.

Organizace tlakové kanalizace je nutná pouze v případě, že schéma gravitačního toku nestačí. Tato potřeba vzniká, pokud:

 • Reliéf na místě je nerovnoměrný, což způsobuje stagnaci odtoků.
 • Používá se potrubí malého průřezu.
 • Kanalizační systém nelze položit pod zem.
 • Objekt se nachází pod centrální kanalizací.
 • Území je omezeno sousedními stavbami.

Tlakový systém zpravidla destiluje vodu z pater níže, z horních odtoků je odváděna samospádem.

Schéma systému tlakové kanalizace

Gravitace

Její druhý název je netlaková odpadní voda. Vzdálenost od základny k tomuto kanalizačnímu systému se rovná vzdálenosti od dešťového odtoku, protože v těchto případech se pohyb objevuje v důsledku přirozeného sklonu. Neexistují žádné faktory, které vytvářejí tlak a urychlují proudění vody.

Schéma systému gravitační kanalizace

Bouřková voda

Tento typ kanalizačního systému se používá k odstranění srážek. Je nutné dodržet vzdálenost od drenážního schématu k základu domu, protože to ovlivní tyto procesy:

 • zachování místního území v jeho původní podobě;
 • nebudou existovat žádná rizika pro komunikační systémy;
 • základ domu bude po celou dobu suchý.

Pronikání sedimentární vody do domovní kanalizace je nepřijatelné. A podle toho i naopak. V první možnosti se kanalizace pro domácnost jednoduše ucpe. V druhém případě bude znečištění padat do dešťové stoky, kde se vody čistí pouze povrchově.

Bouřkový systém

Pravidla instalace

Vzdálenost mezi komunikačními systémy musí být stanovena ve fázi návrhu. K blízkým potrubím je nutné dodržet vzdálenost od kanalizační studny a od místa odběru vody. Také výpočty berou v úvahu vzdálenosti k dálnicím, blízkým stavbám atd. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu průměr kanalizačního potrubí.

Je nutné jednat podle následujícího plánu:

 • Je nutné vytvořit jasné schéma s ohledem na požadavky SNiP. Tento dokument bere v úvahu všechny výše popsané vzdálenosti, zejména od základny budovy. Stejně jako ostatní, pokud se nacházejí na staveništi.
 • Zjistit, zda údaje v projektové dokumentaci odpovídají grafickému plánu. Pokud jsou nějaké odchylky, pak je potřeba projekt opravit a znovu zkontrolovat.
 • Zjišťují, zda se v místě budoucí pokládky potrubí nacházejí zbývající staré komunikační systémy. Přitom naprosto jakékoliv, i když je to jen pár drátů. Pokud jsou identifikovány, je plánováno provést práci tak, aby nedošlo k poškození. K tomu je nutné ponechat určitou vzdálenost k již nainstalovaným inženýrským systémům.
READ
Strop kolejnic nebo plastových panelů v koupelně

V souladu s těmito pravidly bude možné namontovat kanalizační systém s ohledem na SNiP. Pokud jsou na místě další struktury, nebudou poškozeny, protože budou umístěny v požadované vzdálenosti od nových.

V ideálním případě by kanalizační potrubí mělo být položeno pod vodovodním potrubím. To ale není vždy možné. Například kvůli rysům krajiny. V tomto případě je možné položit kanalizaci nad přívod vody, všechna potrubí však musí být skryta v pouzdrech. Při použití této metody, i když dojde k havárii a dojde k netěsnosti v potrubí, kontaminovaná voda nebude moci vsakovat do půdy, zůstane v plášti.

Trochu o uspořádání septiků

Nejdůležitější je kupovat pouze absolutně uzavřené, vysoce kvalitní nádoby. Pouze v tomto případě může být septik instalován relativně blízko nebo mírně nad kanalizační studnou. Kvalita tohoto vybavení však často nesplňuje všechny normy. Pokud nejsou jiné možnosti, je třeba k tomu přistupovat podle toho.

Instalace septiku

Nekvalitní septik se doporučuje instalovat co nejníže pod zdroj příjmu vody ve svislé rovině. Zároveň je nejlepší, aby stejné stavby sousedů byly také ve velkých hloubkách nebo měly vynikající kvalitu. Tak či onak je vhodné pravidelně kontrolovat vodu, která se dostává do domu, na přítomnost nečistot.

Nakonec je třeba říci, že vzdálenost mezi základem budovy a kanalizací musí splňovat všechny požadavky, které jsou stanoveny v regulační dokumentaci. Jinak nastanou problémy se všemi prvky komunikačních systémů. A předělat celou konstrukci v již postaveném domě je poměrně drahé, pracné a někdy velmi nebezpečné.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: