Správná obsluha a údržba plynových kotlů. Základní pravidla pro provoz kotelen na elektřinu, plyn a pevná paliva

Povinnosti obsluhy kotelny. Postup při přijímání osob k údržbě kotlů. Obsluhu kotlů lze povolit osobám, které dosáhly věku 18 let, prošly zdravotní prohlídkou, byly proškoleny podle příslušného programu a mají osvědčení kvalifikační komise pro oprávnění k obsluze kotle. Certifikace provozovatelů kotlů se provádí ve stálých kvalifikačních komisích organizovaných při odborných učilištích, učilištích a dalších vzdělávacích institucích. Certifikace je také povolena v podnicích a organizacích, které mají potřebné podmínky a specialisty, po dohodě s místními organizacemi Gosgortekhnadzor. Účast zástupce místního Gosgortekhnadzoru na práci kvalifikační komise pro certifikaci provozovatelů kotlů je povinná. Místní orgán Gosgortekhnadzor je informován o dni zkoušek 10 dní předem.

Přezkušování znalostí obsluhy kotelny se provádí každoročně, stejně jako při přechodu k jinému podniku a v případě přechodu na servisní kotle jiného typu nebo přechodu jimi obsluhovaných kotlů z pevných paliv na kapalná paliva. v komisích přímo v podnicích nebo organizacích bez účasti zástupce místního orgánu Gosgortekhnadzor. Při předávání personálu do servisu kotlů na plynná paliva se znalosti ověřují způsobem předepsaným bezpečnostními pravidly v plynárenství.

Organizace prací na údržbě kotelny. Za stav kotle, zařízení, armatur, přístrojového vybavení a za dodržování bezpečnostních pravidel, jejichž porušení může vést k poruše kotle, často doprovázené velkou destrukcí a havárií, je odpovědný personál údržby.
Pro spolehlivý a hospodárný provoz zařízení kotelny by měla být vedena příslušná technická dokumentace: technický pas kotle v předepsané formě, deník hlídek a oprav, kniha zakázek kotelny, deník kontrol a závad zařízení a denní výpisy. Technický průkaz musí obsahovat všechny údaje o kotli: adresu instalace kotle, jeho název a typ, tepelný výkon, topnou plochu, přípustný tlak, název výrobce, rok výroby, datum uvedení kotle do provozu, druh kovu ze kterého je kotel vyroben.

V deníku jsou evidovány příkazy o době spuštění a zastavení zařízení, popisující havárie a poruchy v provozu zařízení, s uvedením příčin a způsobů jejich odstranění. Při příjmu a předání směn se provede příslušný zápis do deníku. V deníku oprav, který zaznamenává provedené opravy na kotlích, je třeba uchovávat potvrzení o převzetí kotle po opravě.

V knize objednávek jsou zaznamenány aktuální objednávky a také objednávky, které nejsou uvedeny v pokynech. V deníku kontrol a závad zařízení se zaznamenávají výsledky kontrol a zkoušek zařízení a také všechny závady zjištěné pracovníky údržby během služby. Denní výpisy zaznamenávají parametry a režimy provozu kotlů podle indikací přístrojového vybavení.

Povinnosti obsluhy kotelny Povinnosti obsluhy kotle. Řidič si musí pamatovat svá práva a povinnosti, jasně vědět, komu je podřízen, čí příkazy musí plnit, koho hlásit o nehodách a poruchách, o požárech a nehodách. Provozovatel kotle musí provádět údržbu horkovodních a parních kotlů na pevná, plynná a kapalná paliva; kontrolovat kotle a pomocná zařízení; přijmout a předat směnu na vedení deníků; testovat a uvádět do provozu kotle a pomocná zařízení; kotel roztavit na pevná, plynná a kapalná paliva, uvést jej do provozu a odstavit podle aktuálního návodu; správně udržovat spalovací režim, včas napájet kotle a topný systém a napájet parní kotle; na přístrojích i vizuálně sledovat spalovací proces a ohřev vody v kotlích v souladu s harmonogramem vytápění, čistit topeniště a topné plochy kotle od strusky, popela a sazí; vyčistit kotel od vodního kamene a umýt, provádět drobné opravy na zařízení (těsnění, výměna těsnění atd.); P.); udržovat systémy ústředního ohřevu vody (naplnit, vyprázdnit. přivádět, proplachovat a odvádět vzduch), jakož i udržovat systémy ohřevu vzduchu a teplé vody jednotlivých a skupinových kotelen; připravit tuhé palivo ke spalování (třídění, drcení), naložit palivo do topeniště kotle a provést jeho sbírání; předcházet možným haváriím a v případě jejich vzniku urychleně přijímat opatření k jejich odstranění; umět číst výkresy a schémata pro hlavní a pomocná zařízení nízkopříkonových topných kotlů; dodržovat bezpečnostní předpisy, stejně jako horkovodní a parní kotle s přetlakem “Gosgortekhnadzor 1 SSSR a pokyny pro údržbu zařízení kotelny a používání zařízení protipožární ochrany.

READ
Nástěnná malba: materiály, technologické vlastnosti

Povinnosti obsluhy kotelny. Pořadí převzetí a předání směn. Nástup obsluhy kotelny do služby a odchod ze služby musí být proveden v souladu s požadavky vnitřních předpisů. V případě poruchy v provozu zařízení musí být řidič předávající směnu odložen do odstranění závad a řidič přebírající směnu je povinen upozornit osobu odpovědnou za kotelnu a dále jednat podle jeho pokyny. Ujistěte se, že všechna zařízení jsou v dobrém provozním stavu. řidič se musí zapsat do knihy jízd. Řidič přijímající směnu musí pamatovat na to, že odpovídá za poruchy a nevyhovující stav zařízení, které vznikly v předchozí směně a nebyly při přejímce označeny nedodělkem. Při havárii v kotelně není dovoleno přebírat a předávat směnu.

Po dobu provozu kotle mají službukonající řidiči zakázáno vykonávat jakékoliv povinnosti, které přímo nesouvisejí s údržbou kotlů nebo pomocných zařízení kotelny (např. není možné provádět opravy apod.). .). Pracoviště řidiče by mělo být dobře osvětlené; zvláště dobře osvětlené by měly být sklenice s ukazatelem vody, manometry a teploměry. Při provozu na plynné palivo je kotelna navíc vybavena nevýbušným osvětlením s vypínači instalovanými venku u vchodu. Kotelna by měla být udržována v čistotě a pořádku. Místnost by neměla být přeplněná cizími předměty a palivem. Průchody v kotelně a východy by měly být vždy volné, únikové dveře lze snadno otevřít směrem ven. V kotelnách pracujících na plynná paliva je nutné zajistit trojnásobnou výměnu vzduchu s přisáváním vzduchu z horní zóny kotelny.

Společnost “RS-Energo” provádí komplexní práce na údržbě plynových, naftových, peletových kotlů a kotelen pro domácí a průmyslovou energetiku.

Údržba

Údržba – soubor prací směřujících k udržení provozuschopnosti a provozuschopnosti provozovaného kotelního zařízení.

 • zajišťuje spolehlivý provoz zařízení po celou dobu provozu
 • udržuje vysokou účinnost kotelny
 • snižuje náklady na opravy
 • optimalizuje spotřebu energie
 • prodlužuje dobu efektivního provozu zařízení
 • je klíčem ke komfortnímu vytápění a zásobování teplou vodou

Proč je nutná údržba topení?

Zařízení kotle pod vlivem různých faktorů během provozu postupně snižuje svůj výkon, parametry a kvalitu práce. Pravidelná údržba (údržba) zajišťuje dobrý stav hlavního a pomocného zařízení a je hlavní podmínkou pro bezpečný provoz kotelny.

Odborná údržba stabilizuje a optimalizuje provoz kotlového systému. Provádění plánovaných kontrol umožňuje získat nejúplnější informace o technickém stavu zařízení a zkontrolovat, zda jsou zařízení správně provozována, které prvky vyžadují opravu nebo výměnu. Svěřením údržby specializovaným organizacím získáte včasné provádění preventivních a opravárenských a seřizovacích prací v souladu s požadavky výrobce zařízení a FNiP. Po provedení údržby bude vaše zařízení připraveno k efektivnímu a bezproblémovému provozu po celou topnou sezónu.

READ
Quilling Crafts: Jednoduché lekce pro děti a začátečníky

RS-Energo poskytuje servisní služby pro:

Jak často je třeba provádět servis kotlů?

Servisní údržba kotelen by měla být prováděna pravidelně, minimálně jednou ročně. Díky roční údržbě můžete dosáhnout jmenovitého (doporučeného) výkonu po celou dobu provozu kotle. Termíny, objem (seznam) poskytovaných služeb určují odborníci servisní společnosti individuálně v závislosti na technických vlastnostech a složení zařízení v kotelně, na termínu a kvalitě provozu (zbytkové vybavení život).

Specialisté RS-Energo již více než 6 let provádějí údržbářské práce na domácích kotlích a kotelnách průmyslové kapacity v Moskvě a Moskevské oblasti. Za tuto dobu společnost provedla údržbu a seřízení více než 400 kotelen, zhruba polovina zařízení je stále v servisu naší společnosti.

Možnosti služby

1. Jednorázová údržba na vaši žádost.

Pro jednorázovou kompletní údržbu kotelny můžete kontaktovat specialisty RS-Energo. Nejčastěji se práce provádějí v rámci přípravy zařízení na topnou sezónu.

2. Smlouva o roční údržbě.

Výhody roční smlouvy o údržbě

 • Za bezpečnost v zařízení odpovídá výhradně servisní organizace. Po celou dobu servisu poskytuje společnost potřebné akceptační certifikáty pro poskytované služby.
 • Ve smlouvě jsou specifikována potřebná opatření a harmonogram prací, které mají provádět certifikovaní specialisté po celou dobu trvání smlouvy.
 • Získáte bezplatnou pohotovostní podporu od specialistů ADS (nouzová dispečerská služba) servisní společnosti po celou dobu služby. V případě zásahu vyšší moci (vypnutí zařízení při silných mrazech, zkrat v důsledku přepětí) se vždy můžete spolehnout na rychlou pomoc servisních specialistů.
 • Servisní náklady. S minimálním rozdílem v nákladech na jednorázovou a roční údržbu získáte v případě smlouvy garanci nouzové podpory od údržbářské firmy.

Uzavřením roční smlouvy o údržbě tak snížíte své náklady a zvýšíte efektivitu svého zařízení. Při práci s RS-Energo získáte včasné a spolehlivé provádění servisních oprav a údržby kotelen jakékoli kapacity v Moskvě a Moskevské oblasti.

Náklady na údržbu se vypočítávají na základě složení a výkonu vašeho kotle.

Kotelna v soukromém domě – od 15000 XNUMX rublů ročně.
Kotelna průmyslové energie – od 17000 XNUMX rublů ročně.
Podrobnější cenu služby si můžete spočítat sami pomocí rychlého a bezplatného KALKULAČKA ÚDRŽBY .

Naše společnost provádí údržbářské práce na plynových, naftových, kotlích na tuhá paliva v Moskvě a Moskevské oblasti

READ
Vlastnosti moderních posuvných skříní, fotografie nejlepších modelů

Provoz kotelen je obecným opatřením pro přípravu a údržbu zařízení kotelen, které by mělo být prováděno v každém podniku, který má kotelnu ve své rozvaze v souladu s Pravidly pro technický provoz, normami SNiP a Rostekhnadzor.

Požadavky na průmyslové plynové kotle

Plyn je vysoce hořlavý, díky čemuž jsou státní požadavky na takové objekty extrémně vysoké a jsou zakotveny v SP 89.13330.2012.

Tento předpis vymezuje požadavky na tepelná zařízení ve fázi návrhu, montáže, opravy nebo technické přestavby a bezpečného provozu.

Základní požadavky na plynové kotle.

Provoz kotelen je prováděn v souladu se stanovenými státními regulačními předpisy a pravidly v oblasti bezpečnosti výroby;

 1. Instalace kotlů je povolena v samostatných budovách nebo v prostorách sousedících s výrobní budovou, které jsou od ní odpojeny firewallem.
 2. Je zakázáno instalovat plynová topná tělesa pod objekty, kde se může soustřeďovat velké množství osob a které se nacházejí pod skladem paliv a maziv.
 3. Podlahová krytina v kotelně je vyrobena z ohnivzdorných materiálů s nehladkou strukturou.
 4. V místnostech pro umístění topných jednotek o celkové ploše do 200 m200 je povoleno instalovat jeden výstup a více než 2 mXNUMX – nejméně XNUMX umístěné opačně.
 5. Dveře plynových kotelen se musí otevírat směrem ven a být vybaveny předsíněmi, aby se zabránilo vstupu chladného vzduchu.
 6. Dveře do pomocných prostor se musí otevírat směrem do kotelny a mít zařízení pro samozavírání.
 7. Všechny místnosti jsou vybaveny přirozenou nebo přívodní a odsávací ventilací.
 8. Umístění zařízení by nemělo narušovat vzdálenost pro údržbu: od přední části kotlových jednotek k opačnému, více než 2 m, volné průchody mezi zařízením – nejméně 1,5 m.

Požadavky na provoz energetických podniků

Tyto požadavky pro všechny energetické podniky stanoví Řád technického provozu. Tato kategorie podniků zároveň zahrnuje jakékoli energetické struktury bez ohledu na jejich právní formu, jejichž hlavními úkoly jsou:

 • Výroba a dodávka tepelné energie spotřebitelům pomocí kotelního zařízení;
 • udržitelné a spolehlivé dodávky tepla pro průmyslové a domácí spotřebitele.

Základní požadavky na energetické podniky:

 • Zajišťování zavedených provozních režimů kotlů a tepelných elektráren;
 • podpora jednotek ve stavu operační připravenosti;
 • udržování ekonomického způsobu výroby tepla;
 • dodržování pravidel požární bezpečnosti, požadavků SES a organizace bezpečných výrobních podmínek.

Pro realizaci úkolů stanovených ve všech energetických podnicích by podle příkazu vedoucího měly být rozděleny odpovědnosti za servis tepelných a elektrických instalací mezi stavební divize.

Etapy získání povolení k provozu kotelny

Přejímku zařízení kotle a získání povolení k provozu provádějí státní přejímací komise v souladu s SNiP 3.01.04-87.

Zároveň je zakázáno uvádět do provozu zařízení bez bezpečnostní automatizace, bez hasicích zařízení a ochrany životního prostředí. Před přejímkou ​​se provádějí komplexní zkoušky kotlů s provozním zatížením po dobu 72 hodin.

Před zkušebním provozem musí být splněny následující podmínky pro zajištění bezpečného provozu kotelny:

 • Přijatý personál provozu a údržby;
 • schválené pokyny pro obsluhu a ochranu práce;
 • byla vypracována provozní schémata kotelny a pomocných zařízení;
 • připravené zásoby paliva, nářadí, opravárenských sad a osobních ochranných prostředků pro servisní personál;
 • vydávají se povolení orgánů státního dozoru k provozu.
READ
Komíny a komíny: výhody a nevýhody různých možností

Uvedení kotelny do provozu provádí státní přejímací komise v následujících fázích:

 1. Dokončení spouštěcích prací, registrace režimových karet pro provoz tepelných elektráren.
 2. Registrace požadovaného balíku dokumentace pro uvedení kotelny do provozu a její předložení státní službě pro environmentální a technologický dozor.
 3. Výkon kontroly zástupci environmentálního a technologického dozoru
 4. Získání aktu uvedení do provozu.

Seznam prací na provozu kotelny

Provozy pro provoz a opravy zařízení musí odpovídat Pravidlům pro výstavbu a bezpečný provoz pro:

 • kotle na výrobu páry a horké vody;
 • potrubí přepravující nasycenou/přehřátou páru a ohřátou vodu;
 • PTE zařízení spotřebovávajících teplo;
 • topné sítě spotřebitelů.

Seznam údržby a oprav zahrnuje tyto hlavní činnosti:

 • plánovaný obtok tepelných energetických zařízení a elektroinstalací;
 • kontrola provozu hořáků pomocí analyzátoru plynu;
 • identifikace a odstranění nerovnoměrného hluku, úniků páry a vody, požárů, porušení bezpečnostních pravidel a norem požární bezpečnosti; provoz na plynná paliva a topná síť s chemicky upravenou vodou;
 • kontrola technického stavu armatur, armatur a systémů oplocení kotlů;
 • čištění jednotek od prachu;
 • utahování ucpávkového balení armatur;
 • údržba ofukovačů sazí;
 • kontrola a kontrola stavu tepelných elektráren v záloze.

Jakékoli nedostatky zjištěné v průběhu údržby jsou neprodleně hlášeny vedoucímu směny se zápisem do provozního deníku a vyřazením vadného agregátu z provozu k větší nebo aktuální opravě.

Zodpovědnost za provoz teplovodních kotlů

Odpovědná osoba je jmenována v souladu s požadavky zákona č. 116-FZ ze dne 21.07.97. července XNUMX a ustanoveními upravujícími bezpečnostní pravidla v nebezpečné výrobě.

V souladu se stávajícím regulačním rámcem je v každé nebezpečné výrobě, která zahrnuje parní a horkovodní kotle, na příkaz vedoucího jmenována odpovědná osoba inženýra a je schválena odpovídající instruktáž, aby byly zajištěny bezpečné provozní podmínky pro tepelné elektrárny.

Úplné informace podle příslušného příkazu jsou zapsány do pasu kotelny a hlášeny územním orgánům Gosgortekhnadzor Ruské federace.

Odpovědná osoba musí mít specializaci tepelné techniky, absolvovat školení a úspěšně složit zkoušku v souladu s požadavky Gosgortekhnadzor Ruské federace ze dne 11.01.99.

Odpovědnost nese vedoucí, který je podřízen provoznímu personálu. V případě dočasné nepřítomnosti odpovědné osoby je výkon těchto povinností na příkaz podniku přidělen jinému inženýrskému a technickému pracovníkovi se specializovaným vzděláním, který složil příslušnou zkoušku v orgánech Gosgortekhnadzor.

Vedoucí podniku v rozvaze, který je uveden jako kotelna, je povinen poskytnout odpovědné osobě veškerou potřebnou regulační a technickou dokumentaci a směrné materiály vztahující se ke konkrétnímu zařízení provozu a zajistit pro plnění povinností, veškeré potřebné materiální, technické a finanční prostředky.

Školení obsluhy kotelny

Personál, který je oprávněn obsluhovat kotelní zařízení, musí být starší 18 let, musí projít lékařskou prohlídkou a teoretickým školením ve formách, rozsahu a termínech odpovídajících nařízení Ministerstva výstavby Ruské federace N 95 z roku 1992.

READ
Vlastnosti výběru materiálu a práce na izolaci podlahy na balkoně

Personál pro opravy a údržbu kotlů musí být vyškolen a certifikován v souladu s požadavky Gosgortekhnadzor a musí mít certifikáty. Takové školení se provádí ve speciálních kurzech, kde studenti získávají teoretické znalosti.

Například pro obsluhu kotlů na tuhá paliva kurz vychází z učebnice „Kotelny na tuhá paliva“, kterou napsal A.B. Sokolov.

Kromě toho se provádí další školení zaměstnanců z řad provozních a opravárenských pracovníků kotelny v následujících případech:

 • Během přestávky v práci od 15 do 30 dnů se na pracovišti provádí neplánovaná instruktáž;
 • během přestávky od 30 dnů do 60 dnů – neplánovaná instruktáž a duplikace 4 směn;
 • více než 60 dnů – opakované prověření znalostí a praxe na pracovišti.

Dokumentace

Činnost energetických podniků v souladu s legislativou „O průmyslové bezpečnosti výrobních zařízení“ podléhá udělování licencí pro provoz kotelen a opravy tepelných energetických zařízení.

Kotle pracující na plynná paliva musí projít příslušnou certifikací a zkouškou průmyslové bezpečnosti.

Mezi její požadavky patří nejen zajištění personálu certifikovaným personálem, ale také dostupnost regulačních právních aktů a výrobních pokynů souvisejících s normou pro výkon práce na zařízení s nebezpečnou energií.

V každé kotelně by podle instalovaného zařízení měla být na pracovišti provozního personálu k dispozici následující dokumentace:

 1. Pas pro zařízení pracující pod tlakem: kotel, ekonomizér a parovody.
 2. Deník oprav hlavního a pomocného zařízení.
 3. Tovární pokyny pro instalované zařízení.
 4. Schémata kotelny, tepelného energetického zařízení, chemické úpravy vody a zásobování palivem.
 5. Směnový deník provozního personálu.
 6. Časopis chemické úpravy vody.
 7. Věstník řízení elektrických zařízení, ochranných zařízení a přístrojové techniky.
 8. Věstník nouzového výcviku.
 9. Věstník atestačního ověření personálu provozu a údržby.
 10. Věstník řízení tepelné roztažnosti prvků kotlových jednotek a parovodů.
 11. Záznamník pro kontrolu činnosti tlakoměrů, diafanometrů, primárních snímačů tahu a teploty.
 12. Věstník vydávání pracovních povolení k výrobě díla.
 13. Informační regulační materiály Gosgortekhnadzor
 14. Harmonogram PPR pro tepelná energetická zařízení, postup při vystavování zařízení k opravě.
 15. Výrobní instrukce pro strojníky, montéry přístrojové a automatizační techniky, elektromontéry, opraváře, HVO aparátníky a inženýrsko-technický personál v souladu se schváleným personálním obsazením kotelny.
 16. Výrobní pokyny pro údržbu kotlů a pomocných zařízení.
 17. Režimové karty tepelných energetických zařízení.
 18. Pokyny pro osobu odpovědnou za bezpečný provoz kotelny.

Požadavky na provoz plynové kotelny jsou tedy přísně regulovány řadou regulačních dokumentů: SNIP, PTE, Pravidla pro technický provoz komunálních topných kotlů a výrobní pokyny, které uvádějí činnosti personálu, aby se zabránilo nouzovým situacím.

Porušení pravidel a předpisů servisním personálem může vést k vážným nehodám a ohrozit životosprávu lidí, zvláště nebezpečné v období podzim-zima.

Regulační útvary proto pravidelně kontrolují kotelny z hlediska souladu s platnými normami a v případě zjištění porušení může být takový objekt do odstranění nedostatků uzavřen.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: