Jističová spoušť a její typy: tepelná, elektromagnetická, kombinovaná, polovodičová, elektronická nebo nezávislá. Jak zkontrolovat, zda to funguje?

Spoušť je část jističe, která působí přímo na mechanismus jeho vypínání při kritických parametrech chráněného obvodu (proud, napětí).

Spouště jsou relé nebo reléové prvky zabudované do jističů.

tělo využívající jeho prvky nebo přizpůsobené jeho designu.

Spouště jsou založeny na konvenčních elektromagnetických relé (proudové, napěťové

niya). V poslední době se však stále více používají spouště založené na statických elektronických relé. Elektronická část těchto relé řídí tu či onu fyzikální veličinu, ale ve svém výstupním obvodu tak jako tak elektromagnetické relé je zapnuto, kotva je

horo ovlivňuje uvolňovací mechanismus.

Jakýkoli jistič musí mít elektromagnetický obvod

podavač maximálního proudu, okamžitě odpojovací spínač u krátkého zámku –

U některých typů spínačů kromě elektromagnetických, elektrických

tepelný odpojovač s časová prodleva v zóně přetěžovacích proudů.

Takové uvolnění se nazývá kombinované uvolnění (obr. 8). Je třeba poznamenat, že a

automatické spínače s jednou elektrotepelnou spouští nejsou k dispozici.

Zařízení, které má pouze elektrotermické spouštění, se nazývá elektrotepelné relé (viz 1.1.10 „Elektrotermická relé“ níže).

Kromě toho mohou být spínače vybaveny spouštěmi:

minimální (minimální nebo nulové napětí) – pro automatické vypnutí jističe, když napětí klesne pod přípustnou úroveň nebo zmizí (obr. 9 a 10);

nezávislý – pro dálkové vypnutí jističe přiložením na

napětí na spouštěcí cívce (obr. 11 a 12).

Podívejme se postupně na zařízení a princip činnosti každého z uvedených zařízení.

Elektromagnetické uvolnění

Elektromagnetická spoušť je určena pro vypnutí proudového spínače –

zkrat, Často se mu říká maximální uvolnění. Podle zařízení

wu a princip činnosti – jedná se o maximální proudové relé.

Rýže. 6. Schematický diagram maximálního uvolnění: 1 – rukojeť zařazení; 2 – přidržovací páka; 3 – blokovací páka; 4 – nastavovací pružina; 5 – odpojovací pružina; 6 – cívka; 7 – kotva; 8 – pohyblivý kontakt; 9 – pevný kontakt

Ve výchozím stavu je spínač zapnutý, proud obvodu je menší než nastavený proud. Na

V tomto případě je přídržná páka 2 v záběru s uvolňovací pákou 3. Pohyblivá

pevné 8 a pevné 9 kontakty jsou sepnuté a proud protéká jimi a proudovou cívkou 6.

V případě zkratu se proud v cívce zvýší a kotva 7 překoná

protisměr seřizovací pružiny 4 se pohybuje dolů. Kotva působí na rozpojovací páku 3 a odpojuje ji od přídržné páky 2.

Pohyblivý kontakt 8 se působením otevírací pružiny 5 změní v

proti směru hodinových ručiček a otevírá se pevnou 9.

Rukojeť pro zapnutí spínače 1 je instalována v středně pokročilí pozice-

což usnadňuje zjištění, že došlo k vypnutí jističe automaticky.

Rýže. Obr. 7. Kinematické schéma maximálního uvolnění: 1 – pneumatika, 2 – srdce

Nick; 3 – kotva, 4 – vypínací válec; 5 – odpojovací pružina; 6 – blokovací páka; 7 – rameno vypínacího válečku; 8 – seřizovací matice

Na Obr. 4 znázorňuje jedno z provedení maximálního uvolnění.

Používá proud nesoucí shi-

na 1, na kterém je nasazeno jádro 2. Na kotvě 3 relé je upevněna vypínací páčka 6, na-

READ
Oprava televizorů Supra: proč se nezapne a indikátor svítí červeně nebo zeleně? Jak to opravit sami, pokud není zvuk a je zde obraz?

která zabírá s vypínací kladkou 4. Vypínací pružina 5 se zatahuje

žádná vypínací páka 6 dolů.

V případě zkratu je kotva 3 přitažena k jádru 2.

chag 6, překonávající odpor seřizovací pružiny 5, se otáčí ve směru hodinových ručiček

šipku doleva kolem osy O a narazí na vyčnívající rameno 7 vypínacího válečku 4. Válec se otáčí proti směru hodinových ručiček kolem osy O, což vede k

dit pro otevření kontaktů spínače.

Hodnota pracovního proudu (nastavovacího proudu) se nastavuje pomocí matice 8. Čím silnější je pružina 5 touto maticí natažena, tím větší je nastavovací proud, popř.

pusa. K pružině je připojena šipka-ukazatel, klouzající po stupnici, odstupňovaná

noah ve zlomcích jmenovitého proudu, například 0,7; 1,0; 1,5; 1,7; 2,0.

Kombinované uvolnění

Kombinovaná spoušť je navržena tak, aby vypínala jistič jak zkratovými proudy, tak proudy při přetížení, a proto obsahuje elektromagnet

noe a elektrotepelné relé.

Rýže. 8. Kinematické schéma kombinované spouště: 1 – bočník; 2 – bime-

vysoký talíř; 3 – seřizovací šroub elektrotepelného relé; 4 – vypínací válec; 5 – kotva; 6 – vodič; 7 – jádro; 8 – seřizovací matice elektromagnetu

Elektrotermální relé obsahuje topné těleso – bočník 1, bime-

Talíř 3 a seřizovací šroub 3.

Při přetížení se zvyšuje množství tepla generovaného v bočníku. Bimetal

Mechanická deska je ohnutá a šroub 3 otáčí vypínací kladkou 4 ve směru hodinových ručiček

šipka kolem osy O. Vypínač se vypne.

elektromagnetické relé obsahuje jádro 7, kotvu 5 a jako cívku ty

Stupně proudového vodiče (část sběrnice) 6.

V případě zkratu se kotva 5 přitáhne k jádru 7 a otáčí vypínací kladkou 4 ve směru hodinových ručiček kolem osy O. Vypínač se vypne.

Nastavení proudu elektrotermální relé se nastavuje šroubem 3, pomocí kterého se mění počáteční vzdálenost mezi hlavou šroubu a vypínacím válečkem: čím větší je tato vzdálenost, tím větší je nastavovací proud a naopak.

Nastavení proudu elektromagnetické relé se nastavují pohybem matic 8 nahoru nebo dolů po závitu. Tím se změní počáteční vzdálenost mezi kotvou 5 a srdcem

com 7. Čím větší je tato vzdálenost, tím větší je nastavovací proud a naopak.

Minimální uvolnění

Navrženo pro vypnutí jističe, když napětí klesne pod napětí

Rýže. 9. Schematické schéma minimálního uvolnění: 1 – rukojeť zapnutá

nia; 2 – přidržovací páka; 3 – blokovací páka; 4 – nastavovací pružina; 5 – odpojovací pružina; 6 – cívka; 7 – kotva; 8 – pohyblivý kontakt; 9 – pevný kontakt

Schéma zapojení minimální spouště je uspořádáno stejným způsobem jako maximální

(obr. 6), s jedinou výjimkou – místo proudové cívky v tomto obvodu

je použita napěťová cívka. Tlačítko SB “Odpojit” je součástí posledního okruhu.

Při normálním napětí je otevírací páka 3 v záběru s přídržnou pákou 2.

Při poklesu napětí se kotva 7 působením pružiny 4 posune nahoru, zatímco rozpojovací páka 3 se odpojí od přídržné páky 2. Kontakty se rozepnou, spínač se vypne.

READ
Sestavení pískovače: jak vyrobit domácí instalaci z plynové láhve a dalších materiálů

Obdobně funguje obvod při stisku tlačítka SB “Disable”.

Rýže. 10. Kinematické schéma minimálního uvolnění: 1, 8, 9 – páky; 2-ser-

noční stolek; 3 – cívka; 4 – kotva; 5 – nastavovací pružina; 6 – západka; 7 – vypnout

váleček; 10 – mezilehlý válec mechanismu volného vypínání; 11 – nastavitelné

Podpěťová spoušť je podpěťové relé.

Relé se skládá z jádra 2, cívky 3 a kotvy 4. Kotva je mechanicky spojena s vypínací kladkou 8 pomocí pák 1 a 7. Nastavovací (neboli vypínací) pružina 5 je napnutá a má tendenci odtrhnout kotvu od jádro. Západka 6 je v mechanické části

záběr skluzu s mezilehlým válečkem 10 mechanismu volného uvolnění.

Při poklesu napětí (nebo odpojení cívky) se kotva relé působením pružiny 5 odtrhne od jádra. Páčka 1 se posune dolů a vypne se

čajový váleček 7 kolem osy O ve směru hodinových ručiček. V tomto případě kontakty spínače

Současně páka 9 tlačí na spodní okraj západky 6, která se zasune dovnitř

kruh osy O ve směru proti směru hodinových ručiček a uvolní mezilehlý válec 10 mechanismu volného rozpojení. V důsledku toho se rukojeť spínače otočí a nastaví se do střední polohy „Automatické vypnutí“.

Vypínací napětí spouště je regulováno maticí 11. Čím více je tato matice upnuta, tím větší je napětí, při kterém se kotva odlepí od jádra (zvýšení nastavení

vayutsya) a naopak.

Spouštěč

Určeno pro dálkové vypnutí jističe obsluhou. Vypnutí tohoto spínače tedy nezávisí na elektrických parametrech obvodu,

například proud nebo napětí – odtud název „nezávislý“.

Rýže. 11. Schéma nezávislého spouště: 1 – klika zapnutá

nia; 2 – přidržovací páka; 3 – blokovací páka; 4 – nastavovací pružina; 5 – odpojovací pružina; 6 – cívka; 7 – kotva; 8 – pohyblivý kontakt; 9 – pevný kontakt

Schéma zapojení nezávislé spouště je uspořádáno stejným způsobem jako minimum

(obr. 9), s jedinou výjimkou – v obvodu napěťové cívky, tlačítko SB

“Odpojení” má zapínací kontakt (na obr. 9 – rozepnutí).

Ve výchozím stavu neteče proud napěťovou cívkou 6, vypněte

Přídržná páka 3 je v záběru s přídržnou pákou 2. Kontakty jsou sepnuté, spínač je zapnutý.

V případě potřeby vypněte vypínač, stiskněte tlačítko SB, skrz cívku

6 protéká proud, kotva relé 7, překonávající odpor pružiny 4, sjede dolů a rozpojí páčky 3 a 2. Kontakty se rozepnou, spínač je vypnutý.

Rýže. 12. Kinematické schéma nezávislé spouště: 1 – jádro; 2 – cívka

ka; 3 – kotva; 4 – západka; 5 – meziválec mechanismu volného vypínání

Kinematické schéma vypínací spouště je uspořádáno stejně jako u minima

th, kromě: ve výchozím stavu, kotvy relé 3 nepřitahován k jádru 1.

Když je na cívku relé přivedeno napájení, kotva 3 je přitahována k jádru 1 a udeří

ne na spodní straně západky 4. Západka se otáčí kolem osy O ve směru

READ
Pokládání drátů a kabelů do ocelových trubek

ve směru hodinových ručiček a uvolněte meziválec 10 mechanismu volného uvolnění

To způsobí, že se páka spínače otočí a přesune do střední polohy „Auto-off“.

Na rozdíl od podproudové spouště je v bočníkové spouště provozní napětí není regulované.

Charakteristika jističů

Hlavní charakteristikou jističů je ochranný nebo

time-current (obr. 10).

Ochranný charakteristika se nazývá závislost doby vypnutí

z proudu, tzn. t ( I ).

Ochranné charakteristiky jističů závisí na typu spouště nebo, pokud je jich více, jistič spouští.

Zvažte 3 typy charakteristik jističe:

s elektromagnetickým (maximálním) uvolněním (obr. 13, a);

s tepelným spouštěčem (obr. 13, b);

s kombinovaným uvolněním (obr. 13, c).

Rýže. 13. Ochranná charakteristika jističe s různými typy spouští: a – elektromagnetické; b – termální; c – kombinované

Pokud je stroj vybaven pouze maximum uvolnit, nezakopne

dokud se proud řízeného obvodu nezvýší na hodnotu I ≥ 1,5 I (obr. 13,

A). Pokud je například aktuální poměr I / I = 1, tzn. proud obvodu – jmenovitý, doba provozu

provoz spínače t = ∞ (tj. spínač nebude fungovat).

Při proudu I ≥ 1,5 I se jistič vypne a doba provozu t = = 0,03 s. Tato doba v pásmu zkratových proudů (tedy při I > 1,5 I) nezávisí na velikosti zkratového proudu, tzn. je to stejné pro I = 2, 3, 4 I atd.

Krátká doba provozu je velmi cennou vlastností jističů, protože. minimalizuje účinky zkratového toku proudu. například na-

zahřívání statorového vinutí asynchronního motoru během přepínacího obvodu v něm atd.

Tato doba je určena mechanicky setrvačnost všechny pohyblivé části

Pokud je stroj vybaven pouze tepelný uvolnit, nevypne se, když

proudy menší nebo rovné jmenovitému (obr. 13, b), ale v zóně přetížení, tzn. při proudu I > I se vypne s časovým zpožděním nepřímo úměrným druhé mocnině proudu. Například při proudovém poměru I / I = 2 je doba sepnutí spínače t = = 200 s a při poměru I / I = 4 je tato doba t = 50 s. Jinými slovy, proud se zvýšil 2krát a doba odezvy se zkrátila 4krát.

Poznámka: průmysl nevyrábí jističe s jen jeden tepelné uvolnění, takže předchozí odstavec je podmíněný

Pokud je stroj vybaven kombinovaným spouštěním, pak jeho ochrannou charakteristikou

dynamika (obr. 13, c) je kombinací výše uvedených dvou charakteristik

nalepit na obr. 13, a a 10, b.

Činnost tepelné spouště odpovídá křivce abc, elektromagnetické – a’b’c’, kombinované – abb’c’.

Při zatěžovacích proudech menších než 1,5 I funguje pouze tepelná spoušť, protože nastavení elektromagnetické spouště je větší než nastavení tepelné spouště. Při tom-

Pro zátěže přesahující nastavení elektromagnetické spouště funguje pouze elektromagnetická spoušť; Tepelná spoušť má při těchto proudech delší provozní dobu (kvůli tepelné setrvačnosti).

Správná volba spouště jističe ochrání elektrické zařízení, WTS a rozvody distribuční sítě před přetížením a nadproudovým zkratem.
V automatických spínačích (AB) je instalována jedna nebo více spouští s různou selektivitou. Tyto komponenty chrání elektrický obvod před přetížením a nadproudem v důsledku zkratu. Existují reléová ochranná zařízení s okamžitým vypnutím a se zpožděním.

READ
Německé dětské tapety - fotografie, design a tipy

Definice vydání

Spoušť jističe je nejvýznamnější součástí jističe. Odpojuje elektrickou síť od zátěžového obvodu otevřením kontaktů zaváděcího stroje. Spínací prvek aktivuje mechanismus volného otevírání v případě změny určitého elektrického parametru. Některé AB se spouštějí při překročení předem stanovené hodnoty proudu, jiné reagují na prahovou úroveň napětí.

Typy spouští jističů

Ochranné zařízení zátěžového obvodu je přímo působící relé schopné rozpoznat vznik nouze a zabránit rozvoji negativních procesů. Existuje několik typů uvolňovacích zařízení:

  • spouště s nadproudovou ochranou a pevným továrním nastavením (tepelné komponenty s časovým zpožděním a elektromagnetické okamžité);
  • zařízení pro selektivní rozpoznání přetížení od zkratů s nastavením jmenovitého proudu a doby expozice (polovodičové, elektronické);
  • komponenty s rozšířenou funkčností (nezávislé, podpěťové a nulové napětí).

Tepelný

Tepelná spona – bimetalová deska ze 2 pásků připájených (svařených nebo nýtovaných) dohromady. Materiály pro pásy se vybírají tak, aby se koeficient tepelné roztažnosti jednoho lišil od koeficientu tepelné roztažnosti druhého. S průchodem elektřiny se bimetalické pájení zahřívá více, čím větší je proudová síla v něm. Pokud se kov spodního pásu při zahřátí protáhne méně než kov horního pásu, bimetalová deska se ohne dolů.

Při určité hodnotě proudové síly stačí ohnutí desky k otevření kontaktů stroje. Tepelná spoušť reaguje na přetížení ≥30 % hodnoty jmenovitého proudu, proto se používá k ochraně proti přetížení. Doba provozu je nepřímo úměrná velikosti procházejícího proudu. V různých komunikačních zařízeních se pohybuje od sekund do 1-2 hodin.

Elektromagnetické

Elektromagnetická součástka je cívka (solenoid) s jádrem, které se pohybuje vlivem elektromagnetického pole proudu procházejícího ve vinutí. Jádro, překonávající odpor pružiny, uvede do činnosti vypínací prvek Elektromagnetická relé přímého působení rozpoznají zkrat (několikanásobné překročení hodnoty proudu od jmenovité hodnoty) a v závislosti na citlivosti chodu ke strojům jsou přiřazeny třídy A, B, C a D.

[stextbox se často používá u jističů pro domácnost třídy B a C, ve kterých je spořič navržen pro 3-10násobek jmenovitého proudu.[/stextbox]

Spouště tohoto typu fungují ve zlomku sekundy a jsou mžikovými prvky, které se používají k ochraně proti zkratovým proudům.

Termomagnetické nebo kombinované

Tepelná a elektromagnetická spoušť jsou často zapojeny do série. Tandem zajišťuje proudovou selektivitu: jeden prvek monitoruje proudy v zóně přetížení, zatímco druhý chrání elektrické obvody před zkratovými nadproudy. Někteří výrobci nazývají takový balíček kombinovaným vydáním. V zahraničních katalozích se sériové spojení 2 zařízení nazývá termomagnetická spoušť.

polovodič

Polovodičové zařízení je postaveno na měřicím prvku IE a akčním prvku – elektromagnetu s řídicí jednotkou. Měřicí prvek je namontován na proudovém transformátoru.

Elektromagnet působí na automatický uvolňovací mechanismus stroje a způsobí otevření obvodu ↔ sepnutí Uvolnění se spustí, když obvodem protéká proud, který překročí nastavení přetížení nebo zkratu. Toto nastavení se používá jako doplňková ochrana k hlavní zkratové nadproudové ochraně.

READ
DIY stojany na květiny: nápady a workshopy

[textbox přetížení proudu (1,25-6,0 jmenovitého proudu) a doby přetížení (4-16 sekund) polovodičové spouště jsou v domácí elektrické síti nepostradatelné. Umožňují flexibilně konfigurovat chod stroje při napájení SBT elektromotory s přihlédnutím k vysokým proudům v době spouštění domácí jednotky.[/stextbox]

Požadované hodnoty proudu a časového zpoždění se nastavují přepínači. Jsou umístěny na přední straně řídicí jednotky.

Elektronický

Elektronická analogie blokového schématu se neliší od polovodičové spouště. Měřící zařízení měří proud AB pomocí obvodu na transformátoru Elektronický modul řídicí jednotky porovnává přijaté a nastavené hodnoty a přivádí řídicí napětí na elektromagnet.

Rozšířená sada možností umožňuje provádět logické rozlišení pomocí ovladače zabudovaného do některých zařízení. Elektronická spoušť se vyznačuje přítomností indikátoru proudu, velkým výběrem nastavení a maximální přesností při plnění úkolu.

Nezávislý

Napěťová spoušť dálkově ovládá spínání AC a DC elektrických obvodů, jde o klasickou spoušť s možností distanční ochrany. Napětí je přiváděno přes řídicí obvod, například z ovládacího panelu, na solenoid. Ve vinutí se vytvoří magnetické pole, jádro se vtáhne dovnitř a spustí mechanismus volného vypínání za ≤0,04 s. Pro reset jističe ručně stiskněte tlačítko označené “Reset”.

Podpěťová a podpěťová spoušť

Některé AB jsou navíc vybaveny zařízeními s minimálním a nulovým vypínáním, které jsou zabudovány přímo do stroje nebo namontovány mimo skříň.

[textové pole tohoto typu reaguje na prahovou hodnotu napětí, nikoli na proud. Vypnou jistič, když napětí v elektrickém obvodu klesne pod 0,350,7 respektive 0,1–0,35 jmenovitého napětí.[/stextbox]

Jevy způsobené nadproudy

Tok extrémního proudu způsobuje následující nepříznivé jevy:

  1. Tepelné přehřátí poškozuje izolaci vodičů a pracovních součástí a způsobuje požáry. Rozvoj tohoto jevu je blokován instalací proudového chrániče s rychlostí ≤ 0,005 s.
  2. Elektrodynamická síla deformuje a ničí vodivé součásti, což způsobuje rozbití spínacího zařízení. Způsobem boje je výběr součástek se zvýšeným elektrodynamickým odporem a správné rozložení dílů s vyloučením vzájemného EM ovlivňování.
  3. Magnetické pole nepříznivě ovlivňuje činnost měřicích přístrojů, počítačů a dalších přesných zařízení. Dopad pole je minimalizován použitím obrazovek vyrobených z měkkých magnetických slitin (permalloy, ferit).

Funkční test spouště

Kontrola stavu zahrnuje následující kroky:

  1. Vizuální kontrola spínače. Na pouzdru zařízení by nemělo dojít k mechanickému poškození: třísky a praskliny. Věnujte pozornost lícování dílů, kvalitě upevňovacích prvků a svorek. Ručně proveďte několik zkušebních manipulací s “zapnuto ↔ vypnuto”. V zapnuté poloze by zařízení mělo zaklapnout na místo a poté se volně vypnout.
  2. Načítání zařízení. Zkouška spočívá ve stanovení doby vypínání spouště při přiložení napájecího zdroje s nastavitelnou intenzitou proudu na speciální stojan. Získaný výsledek je porovnán s typickou časově-proudovou charakteristikou AB modelu.

Moderní trh s elektrickým zařízením nabízí spotřebiteli širokou škálu verzí. Tato zařízení jsou vybavena zařízeními s 1-3 fázovým střídavým AC a DC DC a napětím do 1000 V.

Užitečné videa

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: