Požár – pomocník a nepřítel nebo požární bezpečnost na staveništi

V podmínkách stavebních a průmyslových podniků jsou hlavními příčinami vzniku požáru: neopatrné a nedbalé zacházení s ohněm; porucha sporáků a jiných topných zařízení a porušení pravidel požární bezpečnosti při jejich používání; poruchy elektrických instalací (osvětlovací zařízení, elektrické sítě, elektromotory, elektrické startovací zařízení); poruchy technologického zařízení (například požární sušičky, vyvíječe acetylenu); jiskry ze spalovacích motorů atd.; samovznícení a samovznícení materiálů, všechny druhy výbuchů, výboje blesku.

Přítomnost dřevěných provizorních konstrukcí, skladů dřeva a jiných hořlavých materiálů na stavbách, jakož i dočasné vytápění, osvětlení a elektrárny, bez řádného dohledu, zvyšuje riziko požárů.

Aby se vyloučila možnost vzniku požárů, je nutné přísně dodržovat pravidla požární bezpečnosti.

Hlavní preventivní protipožární opatření jsou následující:

  1. Dodržování umístění všech dočasných budov a konstrukcí protipožárních přestávek mezi nimi, aby se zabránilo přenosu požáru.
  2. Pravidelný odvoz hořlavého odpadu (piliny, hobliny apod.) z areálu a výrobních prostor.
  3. Zajištění možnosti vjezdu hasičského auta k jakémukoli objektu v areálu.
  4. Udržování stávajících přírodních nádrží nebo vodovodních sítí v takovém stavu, aby mohly být kdykoliv použity k hašení. K tomu by měl být do nádrže uspořádán vstup pro automobilové čerpadlo a v dočasné vodovodní síti by měly být zajištěny odběrné body požární vody.
  5. Podnik nebo staveniště musí být vybaveno automatickými čerpadly, motorovými čerpadly, ručními čerpadly, primárními prostředky k hašení požárů (hasicí přístroje, pískoviště, sudy s vodou, kbelíky, háky, sekery, lopaty, páčidla). Všechna tato zařízení musí být vždy udržována v dobrém provozním stavu na přesně určených místech.

Pro kouření, rozdělávání ohně, instalaci topných zařízení by měla být přidělena zvláštní místa.

Nejvíce požárně nebezpečné je svařování. Aby se zabránilo vzniku požáru od elektrického oblouku, jisker a zbytků žhavých elektrod, je nutné odpovídajícím způsobem uspořádat pracoviště svářeče.

Svařování lze provádět ve vzdálenosti minimálně 5 m od pevných hořlavých látek, plynů a kapalin.

Pokud je nutné provádět svařování na dřevěné palubě, je nutné ji v místě svařování překrýt přenosným ocelovým plechem nebo opatřit svářeče improvizovaným hasicím zařízením.

V létě je povoleno smáčení dřevěných prvků vodou.

Při vznícení se hořlavé látky různými způsoby hasí. Hořící strom je uhašen vodou; hořící olej, olej, benzín, petrolej se zasypou pískem nebo přikryjí plachtou.

READ
MDF panely pro stěny: hlavní vlastnosti a vlastnosti materiálu

Na začátku požáru lze hořící látky uhasit pěnovými nebo hasicími přístroji s oxidem uhličitým. Ruční pěnové hasicí přístroje lze použít k uhašení téměř všech hořících předmětů a také malého množství hořlavých a hořlavých materiálů. Protože pěna vede elektrický proud, nelze pěnové hasicí přístroje použít k hašení hořících zařízení, která jsou pod vlivem elektrického proudu.

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým jsou vhodné k hašení požárů v elektrických instalacích a elektrických zařízeních, protože oxid uhličitý je elektricky izolující látka.

Dohlíží na dodržování pravidel požární bezpečnosti zaměstnanci a také je učí hasit požáry na stavbách nebo v hasičských podnicích. Má všechny prostředky potřebné k hašení požárů.

K dispozici je telefonní spojení pro ohlášení požárů v podnicích nebo stavbách. Požární signál lze dát zvonkem, ale elektrická signalizace je pokročilejší.

Solovyova, K.V. Vlastnosti požárního nebezpečí stavenišť / K.V. Solovyova. – Text: přímý // Mladý vědec. – 2015. – č. 23 (103). – S. 1134-1137. — URL: https://moluch.ru/archive/103/23734/ (datum přístupu: 09.08.2023/XNUMX/XNUMX).

Stavebnictví je dnes jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Vysvětluje to skutečnost, že na stavebním a realitním trhu je vždy velká poptávka, která každým dnem roste. Výnosná je zejména výstavba ve velkých městech, ve kterých neustále přibývá obyvatel díky přílivu nových občanů z regionů. Stavebnictví z hlediska poptávky není horší než automobilový průmysl, cestovní ruch, dokonce ani hry a zábava. Obyvatelstvo potřebuje každým dnem rostoucí počet infrastrukturních zařízení a s tím souvisí i potřeba dalšího rozvoje. A samozřejmě existuje mnoho otázek ohledně samotného procesu výstavby.

Jednou z nejdůležitějších otázek ve stavebnictví je otázka požárního nebezpečí stavenišť.

Otázky týkající se požární bezpečnosti na staveništích jsou z nějakého důvodu jedny z hlavních. Především jde o životy a zdraví lidí, protože na stavbě jakéhokoli objektu se podílí velké množství dělníků: jsou to inženýři a stavební dozorci a samotní stavitelé a strážci staveniště atd. Za druhé, požáry na staveništích mají negativní dopad na životní prostředí, protože materiály používané při stavbě uvolňují toxické látky. Za třetí, mimořádné události tohoto druhu podkopávají pověst developerské společnosti jako spolehlivého partnera, což se následně stává katastrofálním faktorem jak pro společnost samotnou, tak pro její investory.

READ
Gumová palička Kladivo s měkkým charakterem

Pokud jde o zpravodajství, můžete si být jisti aktuálností tématu mé práce, protože počet požárů na stavbách se bohužel zvýšil teprve nedávno a níže jsou příklady pouze některých z nich.

1) 12. února 2005. Největší požár ve Španělsku: požár 32patrové rekonstruované výškové budovy (obchodním centrem je mrakodrap Windsor, jehož výška je 106 metrů) v Madridu.

Požár ve Windsoru začal v 21. patře. Doba trvání požáru byla 21 hodin. Požár se podařilo uhasit až v době, kdy byla budova téměř celá vyhořela a zřítily se boční stěny a fasáda. Následkem požáru se zachovala pouze kostra mrakodrapu.

2) 25. srpna 2006. Požár v unikátní budově – dědictví historické a náboženské kultury – v katedrále Nejsvětější Trojice v Petrohradě. V hlavní kupoli katedrály shořelo lešení a samotný dřevěný rám kupole. Postižena je i sousední menší kopule.

3) 9. února 2009. Požár v rekonstruované budově Mandarin Oriental v Pekingu. Během olympijských her byla budova využívána jako základna organizačního výboru a poté se rozhodli přebudovat ji na hotel. Při rekonstrukci došlo k požáru a zničeno bylo více než 60 % plochy objektu.

4) 12. prosince 2011. K požáru došlo na staveništi mostu ve Vladivostoku. Oheň zasáhl více než 500 metrů čtverečních.

5) 2. dubna 2012. Došlo k požáru na věži Vostok ve výstavbě komplexu Moscow City. Plamen bylo obtížné uhasit a rozšířil se po horní části staveniště.

6) 1. září 2015. Další požár ve věži Vostok v Moskvě. Stavební suť vzplála ve 31. a 33. patře.

7) 11. října 2015. Na staveništi vzplála technická místnost (karavan). 4 mrtví.

8)

5. října 2015. Stavební suť vzplála na stadionu Lužniki v Moskvě. Černý kouř byl vidět na míli daleko, protože se uvolňovaly toxické produkty spalování. Žádné oběti však hlášeny nebyly.

9) 30. října 2015. Požár v severozápadní Číně (Lanzhou). Požár vznikl v metru od jiskry elektrického svařování, která dopadla na dřevěné konstrukce.

Všechny tyto incidenty (a mnoho dalších) se odehrály ve velmi krátké době. Četnost takových událostí na staveništích ale velmi jasně ukazuje, že problém požárního nebezpečí skutečně existuje a dodržování norem požární bezpečnosti je nutné, proto v další části odhalím všechny pojmy a rysy tohoto tématu a představím opatření k prevenci a vyřešit tento problém.

READ
Dokončovací práce pro venkovský dům

Abyste porozuměli rysům jakéhokoli problému, musíte nejprve porozumět jeho definicím, takže po prostudování určité literatury můžete určit, že ohně – Nekontrolované hoření způsobující poškození. [1]

Гblanšírování – oxidační reakce látky, která probíhá za uvolňování tepla a je doprovázena alespoň jedním ze tří znaků: plamen, záře, kouř. [1]

Podívejme se také přímo na proces spalování:

 ohřev hořlavého materiálu pomocí zdroje vznícení;

 začátek tepelného (tepelného) rozkladu materiálu;

Zavádíme také pojem doba vznícení – to je doba od začátku vznícení hořlavého materiálu do jeho vznícení.

Abychom mohli podrobněji prostudovat vlastnosti požárního nebezpečí, uvedeme nejpřesnější definici samotného požárního nebezpečí.

nebezpečí ohně je soubor podmínek, které přispívají ke vzniku požáru a určují rozsah možných škod. [1]

Nebezpečí požáru zahrnuje takzvaný “trojúhelník požáru”, jehož rohy jsou:

 hořlavé látky v takovém množství, které bude dostatečné k poškození;

 Zážehový zdroj dostatečného výkonu pro prvotní hořlavé materiály.

Stupeň nebezpečí požáru stavby je dána požárně nebezpečnými vlastnostmi, množstvím a charakteristikou použití látek a materiálů umístěných a používaných v prostorách stavby. [2]

Následky požárů na staveništích jsou závažnější a nepředvídatelnější než u plnohodnotně fungujících zařízení, protože systém požární ochrany budovy ve fázi výstavby ještě nefunguje nebo není plně funkční.

Takovými příčinami požárů na staveništích tedy mohou být:

 Lešení, žebříky, lešení, dočasné stěny, palety, příčky z hořlavých materiálů;

 práce za tepla v místnostech, kde jsou hořlavé materiály (zejména v období před spuštěním);

 Hořlavé plyny a hořlavé kapaliny používané při lakýrnických pracích, svařování plynem apod.;

 Vysoká koncentrace pracovníků v určitých úsecích staveniště a v jeho prostorách;

 Nedokončené stavební práce na evakuačních cestách.

Příčinou může být i samotné staveniště jako místo, kde se vyskytují následující materiály s výbušnými vlastnostmi. Jedná se o materiály jako:

 dřevo (například: klády, desky atd.), polymerní materiály nebo materiály na bázi bitumenu atd.;

 prostory pro různé účely z hořlavých materiálů;

 hořlavý stavební odpad;

 látky, které mají hořlavé a výbušné vlastnosti (GG, hořlavé kapaliny).

K největšímu počtu požárů na stavbách v Moskvě dochází v prvním a čtvrtém čtvrtletí roku (30 %, resp. 45 %), tedy v době, kdy trvá topná sezóna.

READ
Programovatelné časovače pro zapínání a vypínání elektrických spotřebičů

Převážná většina všech požárů (asi ¾) se vyskytuje v domácnostech. Navíc 60–80 % požárů vzniká večer a v noci a 25 % požárů vzniká o víkendech a svátcích. [3]

Poskytnout požární bezpečnost objektu je nutné zajistit staveniště protipožárními systémy, požární ochranou, jakož i provést organizační a technická opatření.

Představujeme také koncept požární bezpečnosti:

Požární bezpečnost (PB) je stav ochrany jednotlivce, majetku, společnosti a státu před požáry.

Hlavním problémem průmyslové bezpečnosti staveb je uvést původně požárně nebezpečné předměty do stavu vylučujícího možnost vzniku požáru objektu a v případě požáru je zajištěna ochrana osob a majetku před nebezpečím požáru.

Bezpečnost zařízení a každé jeho části musí být zajištěna ve všech fázích jejich existence, jak při výstavbě, provozu, tak v případě rekonstrukce, opravy nebo havarijního stavu.

Problém zajištění požární bezpečnosti budov a staveb má mezinárodní význam, to je dobře patrné z příkladů na začátku mé práce (příklady požárů jsou uvedeny nejen na stavbách v Rusku, ale i na lokalitách v Číně, Španělsko a další). Ve vyspělých zemích je velká pozornost věnována právní úpravě zajištění požární bezpečnosti stavebních výrobků.

Existují (a některé se stále vyvíjejí) normy ISO speciálně pro tuto oblast. Celkem jde o cca 100 dokumentů. Metody hašení požáru se dělí na ty, které snižují pravděpodobnost vzniku požáru (preventivní) a přímo chrání a zachraňují lidi před požárem (taktické). [3]

Po zvážení problému vlastností požárního nebezpečí stavenišť lze dojít k závěru, že staveniště je jedním z nejnebezpečnějších objektů pro požár, na rozdíl od hotových konstrukcí, protože mnoho požárně bezpečnostních systémů ještě není připojeno. nebo nefungují na plnou kapacitu; hořlavé a výbušné látky a materiály jsou neustále na staveništi; při zpracování jakýchkoli částí se často používá plyn a oheň; ve fázi výstavby se na staveništích může nacházet různý stavební odpad, který je ve většině případů zdrojem vznícení; Také u nedokončených objektů dochází k problémům s elektroinstalací a v důsledku toho i s elektřinou, což také negativně ovlivňuje požární bezpečnost objektů. Situaci zhoršuje také zanedbaný stav evakuačních cest, chybějící hasicí zařízení na místě.

K zamezení vzniku požáru na staveništi je nutné poučit každého zaměstnance pracujícího na objektu, zajistit volný přístup k nouzovým východům, dodržovat všechny normy při stavbě lešení a používání hořlavých materiálů, zlepšit protipožární opatření a zpřísnit sankce za nedodržení protipožárních opatření a nedbalostní vztah k prováděné práci.

  1. Federální zákon Ruské federace ze dne 22. července 2008 N 123-FZ Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“
  2. Pravidla požárního režimu v Ruské federaci (Schváleno nařízením vlády Ruské federace ze dne 25. dubna 2012, č. 390) – Moskva, 2012. – 80 s.
  3. Roytman V. M. Novinka v legislativě o technické bezpečnosti a standardech požární bezpečnosti / Ref. a uch. Příspěvek (Ed. 3. pruh a další). –M.: MGSU, 2006.-96 s., ill.
READ
Lepení pavučin pro malování opravit strop a náklady

Základní pojmy (vygenerováno automaticky): požární bezpečnost, požár, požární nebezpečí, staveniště, palivo, materiál, hořlavina, moje práce, stavební výroba, stavební odpady.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: